• CEO Kiến trúc Akisa nhận giải thưởng DOANH NHÂN TRÍ THỨC TIÊU BIỂU Việt Nam năm 2022